Loading...
해외주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 중국본토CSI300 (463300)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

8,766

-0.06하락 (-%)

주당 시장가격

8,860

+55상승 (0.62%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,481

순 자산 규모

341

KBSTAR 중국본토CSI300 (463300)

KEY POINT

글로벌 경제성장을 이끄는 중국 대형주 300종목에 투자하는 ETF

KBSTAR CSI300 ETF는 중국본토 주식시장을 대표하는 대형주 300종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과

상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 본토주식 중 업종대표성, 시가총액, 유동성 기준 등을 고려하여 선정한 300종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중국본토CSI300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(463300)
CSI300 Index 2023.08.08 100,000 34,188,238,005
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 8,860
※ 전 영업일 종가 기준
8,766 2,481
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.01%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.009%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 신한투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권 KB증권, 신한투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중국본토CSI300 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(463300)
CSI300 Index
상장일 설정단위(CU)
2023.08.08 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
34,188,238,005 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,860
※ 전 영업일 종가 기준
8,766
거래량(주)
2,481
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.01%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 신한투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 신한투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권

지수소개

CSI300 Index는 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에서 거래되는 종목 중 시가총액의 규모, 유동성, 거래량, 재무현황 등이 반영된 300개 주식으로 구성되어 유동시가총액가중방식으로 산출하는 중국 주식시장을 대표하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Kweichow Moutai Co Ltd 5.97
2 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 2.58
3 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 2.33
4 China Merchants Bank Co Ltd 2.21
5 Midea Group Co Ltd 1.72
6 Wuliangye Yibin Co Ltd 1.53
7 China Yangtze Power Co Ltd 1.40
8 Industrial Bank Co Ltd 1.36
9 Zijin Mining Group Co Ltd 1.20
10 CITIC Securities Co Ltd 1.15

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 18.25
2 금융 18.01
3 산업재 13.06
4 IT 12.07
5 필수소비재 11.13
6 소재 6.53
7 경기소비재 6.27
8 헬스케어 5.84
9 에너지 3.04
10 유틸리티 3.02

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
8.14 0.11 -6.51 - - 5.62 -12.34
기초지수 7.75 -0.10 -6.58 - - 5.62 -12.50
초과성과 0.39 0.21 0.07 - - - 0.16

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 8,860 0.624상승 8,766.32 -1.201하락
2024.02.28 8,805 0.227상승 8,872.91 1.287상승
2024.02.27 8,785 0.572상승 8,760.1 -0.798하락
2024.02.26 8,735 -1.131하락 8,830.58 -0.156하락
2024.02.23 8,835 0.283상승 8,844.45 0.944상승
2024.02.22 8,810 - 8,761.67 0.707상승
2024.02.21 8,810 1.556상승 8,700.15 0.399상승
2024.02.20 8,675 0.638상승 8,665.5 0.828상승
2024.02.19 8,620 0.407상승 8,594.29 0.343상승
2024.02.16 8,585 0.822상승 8,564.93 0.320상승
2024.02.15 8,515 - 8,537.58 0.014상승
2024.02.14 8,515 -0.409하락 8,536.36 0.398상승
2024.02.13 8,550 1.063상승 8,502.47 0.459상승
2024.02.08 8,460 0.236상승 8,463.71 0.775상승
2024.02.07 8,440 1.320상승 8,398.59 3.203상승
2024.02.06 8,330 3.030상승 8,137.89 0.672상승
2024.02.05 8,085 2.147상승 8,083.5 -0.283하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 876,621,487 100 876,621,487
2 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 168 5.97 52,290,824
3 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 2,870 2.58 22,657,258
4 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 704 2.33 20,460,035
5 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 3,276 2.21 19,416,530
6 Midea Group Co Ltd CNE100001QQ5 1,321 1.72 15,116,047
7 Wuliangye Yibin Co Ltd CNE000000VQ8 520 1.53 13,430,041
8 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 2,623 1.4 12,283,587
9 Industrial Bank Co Ltd CNE000001QZ7 3,894 1.36 11,914,483
10 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 4,359 1.2 10,497,130
11 CITIC Securities Co Ltd CNE000001DB6 2,604 1.15 10,122,008
12 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd CNE0000014W7 1,220 1.09 9,536,463
13 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 9,387 1.06 9,261,054
14 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd CNE000000JP5 1,705 1.02 8,899,793
15 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 168 1.02 8,955,878
16 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai CNE0000001D4 1,208 0.99 8,675,711
17 원화예금 KRD010010001 8,489,743 0.97 8,489,743
18 East Money Information Co Ltd CNE100000MD4 3,374 0.97 8,518,553
19 Bank of Communications Co Ltd CNE1000000S2 7,346 0.97 8,512,001
20 BYD Co Ltd CNE100001526 242 0.96 8,421,309
21 BOE Technology Group Co Ltd CNE0000016L5 10,141 0.84 7,320,686
22 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 504 0.83 7,257,060
23 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 1,384 0.79 6,960,367
24 Bank of Jiangsu Co Ltd CNE100002G76 4,922 0.79 6,951,404
25 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000RJ0 8,574 0.75 6,602,117
26 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd CNE100000V46 575 0.75 6,545,598
27 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 884 0.73 6,381,507
28 Luzhou Laojiao Co Ltd CNE000000GF2 199 0.71 6,236,148
29 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd CNE100000PM8 981 0.71 6,264,616
30 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 1,619 0.7 6,179,337
31 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 6,439 0.68 5,971,213
32 China Petroleum & Chemical Corp CNE0000018G1 5,200 0.68 5,957,998
33 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd CNE000000DH5 133 0.64 5,583,184
34 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 5,614 0.63 5,507,502
35 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 555 0.62 5,445,743
36 Muyuan Foods Co Ltd CNE100001RQ3 715 0.58 5,062,253
37 Wens Foodstuffs Group Co Ltd CNE100002508 1,396 0.58 5,043,960
38 Shaanxi Coal Industry Co Ltd CNE100001T64 1,040 0.57 5,037,829
39 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 3,077 0.57 5,034,845
40 China Minsheng Banking Corp Ltd CNE0000015Y0 6,666 0.57 4,997,200
41 Ping An Bank Co Ltd CNE000000040 2,557 0.57 4,964,924
42 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 669 0.54 4,705,612
43 Zhongji Innolight Co Ltd CNE100001CY9 172 0.54 4,769,530
44 China Telecom Corp Ltd CNE100004QG0 4,242 0.52 4,577,682
45 China Mobile Ltd CNE1000055G1 242 0.52 4,551,090
46 NARI Technology Co Ltd CNE000001G38 1,075 0.52 4,532,821
47 Bank of China Ltd CNE000001N05 5,571 0.52 4,599,116
48 China United Network Communications Ltd CNE000001CS2 5,172 0.51 4,509,058
49 Iflytek Co Ltd CNE100000B81 512 0.51 4,511,109
50 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 1,013 0.51 4,460,774
51 ZTE Corp CNE000000TK5 884 0.51 4,480,145
52 Semiconductor Manufacturing International Corp CNE1000041W8 528 0.51 4,452,706
53 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 278 0.5 4,367,738
54 Haitong Securities Co Ltd CNE000000CK1 2,569 0.49 4,303,473
55 China Pacific Insurance Group Co Ltd CNE1000008M8 907 0.49 4,269,333
56 Weichai Power Co Ltd CNE1000000D4 1,447 0.49 4,277,400
57 Bank of Ningbo Co Ltd CNE1000005P7 1,050 0.49 4,304,963
58 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd CNE000000SW2 1,450 0.48 4,181,594
59 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd CNE0000011B7 3,175 0.48 4,172,616
60 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 258 0.46 4,070,226
61 Sany Heavy Industry Co Ltd CNE000001F70 1,572 0.46 4,000,936
62 TCL Technology Group Corp CNE000001GL8 5,098 0.46 4,057,651
63 China National Nuclear Power Co Ltd CNE1000022N7 2,553 0.46 4,016,762
64 Foxconn Industrial Internet Co Ltd CNE1000031P3 1,165 0.45 3,924,675
65 Bank of Beijing Co Ltd CNE100000734 3,984 0.44 3,819,930
66 Hygon Information Technology Co Ltd CNE100005PT2 250 0.44 3,853,782
67 CRRC Corp Ltd CNE100000CP9 3,264 0.43 3,745,831
68 TBEA Co Ltd CNE000000RB8 1,353 0.42 3,676,463
69 China CSSC Holdings Ltd CNE000000W05 590 0.41 3,625,738
70 Huatai Securities Co Ltd CNE100000LQ8 1,364 0.41 3,623,036
71 NAURA Technology Group Co Ltd CNE100000ML7 74 0.41 3,580,911
72 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 731 0.4 3,518,010
73 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd CNE000001ND1 1,904 0.39 3,425,623
74 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 1,275 0.39 3,393,715
75 SAIC Motor Corp Ltd CNE000000TY6 1,259 0.39 3,439,683
76 Chongqing Changan Automobile Co Ltd CNE000000R36 1,286 0.39 3,425,375
77 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd CNE000001F21 82 0.38 3,324,177
78 Guotai Junan Securities Co Ltd CNE1000022F3 1,200 0.38 3,322,915
79 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd CNE100001SL2 446 0.38 3,336,031
80 Will Semiconductor Co Ltd Shanghai CNE100002XM8 203 0.38 3,295,353
81 China Vanke Co Ltd CNE0000000T2 1,802 0.38 3,312,153
82 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd CNE000000230 426 0.38 3,314,174
83 Bank of Shanghai Co Ltd CNE100002FM5 2,659 0.37 3,204,097
84 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd CNE1000051F2 3,851 0.37 3,264,716
85 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE100000601 1,705 0.37 3,285,349
86 China Railway Group Ltd CNE100000866 2,729 0.36 3,192,471
87 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd CNE100000V20 321 0.36 3,144,352
88 Beijing Kingsoft Office Software Inc CNE100003PM2 63 0.35 3,050,596
89 Focus Media Information Technology Co Ltd CNE000001KK2 2,674 0.35 3,068,735
90 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd CNE100000HB8 160 0.34 2,943,534
91 China Everbright Bank Co Ltd CNE100000SL4 5,024 0.34 2,985,115
92 Dawning Information Industry Co Ltd CNE100001TW7 324 0.33 2,852,287
93 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China CNE100003MM9 117 0.33 2,889,220
94 Baoshan Iron & Steel Co Ltd CNE0000015R4 2,357 0.33 2,879,452
95 Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd CNE100005PN5 109 0.33 2,857,714
96 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE0000019V8 637 0.32 2,813,301
97 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd CNE000001M22 598 0.31 2,684,227
98 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE100003PZ4 3,003 0.3 2,673,663
99 CNOOC Ltd CNE100005980 559 0.3 2,603,327
100 China Merchants Securities Co Ltd CNE100000HK9 1,009 0.3 2,601,648
101 Tianqi Lithium Corp CNE100000T32 274 0.29 2,543,984
102 China Shipbuilding Industry Co Ltd CNE100000J75 3,014 0.29 2,521,669
103 China Life Insurance Co Ltd CNE000001Q93 442 0.28 2,454,426
104 Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd CNE100003P74 90 0.28 2,468,863
105 GigaDevice Semiconductor Inc CNE1000030S9 184 0.27 2,380,682
106 China Construction Bank Corp CNE100000742 1,814 0.27 2,333,611
107 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000000T0 2,107 0.27 2,324,433
108 Unisplendour Corp Ltd CNE0000010T1 633 0.27 2,353,911
109 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd CNE000000T18 676 0.26 2,308,604
110 Bank of Nanjing Co Ltd CNE100000627 1,396 0.26 2,240,324
111 Daqin Railway Co Ltd CNE000001NG4 1,646 0.26 2,263,732
112 Montage Technology Co Ltd CNE100003MN7 246 0.26 2,311,791
113 Power Construction Corp of China Ltd CNE1000017G1 2,350 0.25 2,201,024
114 Orient Securities Co Ltd/China CNE100001ZV6 1,384 0.25 2,210,819
115 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd CNE000001M14 184 0.25 2,216,520
116 Eve Energy Co Ltd CNE100000GS4 324 0.25 2,157,806
117 GD Power Development Co Ltd CNE000000PC0 2,471 0.25 2,158,843
118 SDIC Power Holdings Co Ltd CNE000000JM2 817 0.25 2,192,787
119 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 356 0.25 2,220,681
120 Shanghai International Airport Co Ltd CNE000000V89 344 0.25 2,219,689
121 Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNE0000008X7 242 0.25 2,216,864
122 XCMG Construction Machinery Co Ltd CNE000000FH0 1,912 0.24 2,088,076
123 CMOC Group Ltd CNE100001NR0 1,873 0.24 2,083,620
124 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE100000SF6 301 0.24 2,085,416
125 China Zheshang Bank Co Ltd CNE100003PS9 4,039 0.24 2,063,428
126 Shenwan Hongyuan Group Co Ltd CNE100002FD4 2,397 0.23 2,005,454
127 AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd CNE000000MH6 289 0.23 2,016,720
128 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd CNE1000000B8 856 0.23 2,024,934
129 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd CNE000001BM7 403 0.23 2,014,073
130 Changchun High & New Technology Industry Group Inc CNE0000007J8 86 0.23 2,003,355
131 GF Securities Co Ltd CNE0000008L2 790 0.23 2,042,819
132 Shandong Gold Mining Co Ltd CNE000001FR7 477 0.22 1,907,122
133 Huaxia Bank Co Ltd CNE000001FW7 1,658 0.22 1,951,857
134 GoerTek Inc CNE100000BP1 653 0.22 1,942,385
135 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd CNE100000C31 1,447 0.22 1,890,948
136 China Railway Construction Corp Ltd CNE1000009T1 1,224 0.22 1,955,233
137 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co CNE000001527 1,314 0.22 1,894,694
138 IEIT Systems Co Ltd CNE0000012M2 285 0.22 1,887,520
139 Huaneng Power International Inc CNE000001998 1,185 0.22 1,949,963
140 Bank of Hangzhou Co Ltd CNE100002GQ4 954 0.22 1,953,034
141 Industrial Securities Co Ltd CNE100000V95 1,841 0.22 1,945,791
142 Maxscend Microelectronics Co Ltd CNE100003QK4 102 0.22 1,891,607
143 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd CNE100001VW3 368 0.21 1,827,573
144 Zhejiang Dahua Technology Co Ltd CNE100000BJ4 543 0.21 1,797,106
145 JCET Group Co Ltd CNE000001F05 395 0.21 1,835,173
146 Hundsun Technologies Inc CNE000001GD5 411 0.2 1,772,573
147 Air China Ltd CNE000001NN0 1,259 0.2 1,733,824
148 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd CNE0000017H1 6,287 0.2 1,768,860
149 Yankuang Energy Group Co Ltd CNE000000WV6 360 0.2 1,735,867
150 Anhui Gujing Distillery Co Ltd CNE000000MD5 43 0.2 1,724,382
151 Guangdong Haid Group Co Ltd CNE100000HP8 219 0.2 1,729,304
152 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd CNE000000BQ0 602 0.2 1,757,254
153 Shanghai Baosight Software Co Ltd CNE000000C66 199 0.19 1,671,936
154 Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd CNE100001Y42 371 0.19 1,692,767
155 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd CNE100003LF5 586 0.19 1,634,621
156 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co L CNE100000CS3 543 0.19 1,686,546
157 Everbright Securities Co Ltd CNE100000FD8 512 0.18 1,564,672
158 AVIC Jonhon Optronic Technology Co Ltd CNE1000007T5 254 0.18 1,575,015
159 China Southern Airlines Co Ltd CNE000001FG0 1,450 0.18 1,580,846
160 China Eastern Airlines Corp Ltd CNE000000TR0 2,303 0.18 1,611,358
161 Wingtech Technology Co Ltd CNE000000M72 242 0.18 1,621,550
162 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd CNE000000X38 344 0.18 1,539,010
163 CGN Power Co Ltd CNE100003N43 2,178 0.18 1,535,993
164 360 Security Technology Inc CNE100002RZ2 989 0.18 1,546,889
165 Cambricon Technologies Corp Ltd CNE1000041R8 55 0.18 1,609,537
166 Imeik Technology Development Co Ltd CNE100004868 27 0.18 1,582,521
167 Jiangsu Kings Luck Brewery JSC Ltd CNE100001TH8 172 0.18 1,613,190
168 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co CNE100002FC6 923 0.18 1,571,795
169 JA Solar Technology Co Ltd CNE100000SD1 446 0.17 1,491,761
170 Rongsheng Petrochemical Co Ltd CNE100000W60 817 0.17 1,527,389
171 Founder Securities Co Ltd CNE1000015Y8 1,083 0.17 1,455,363
172 LB Group Co Ltd CNE1000015M3 450 0.17 1,490,147
173 37 Interactive Entertainment Network Technology Gr CNE1000010N2 430 0.17 1,520,226
174 China Communications Construction Co Ltd CNE100001FN5 942 0.17 1,487,326
175 CSC Financial Co Ltd CNE1000031T5 360 0.17 1,525,298
176 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd CNE000000XM3 278 0.17 1,510,801
177 Huadong Medicine Co Ltd CNE0000011S1 242 0.17 1,490,303
178 Beijing Tongrentang Co Ltd CNE000000R69 184 0.17 1,512,533
179 Zhongjin Gold Corp Ltd CNE000001FM8 778 0.17 1,490,480
180 Shanxi Luan Environmental Energy Development Co Lt CNE000001NT7 313 0.17 1,506,343
181 Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd CNE100000JG3 59 0.16 1,446,036
182 Beijing New Building Materials PLC CNE000000QS4 270 0.16 1,400,855
183 AVIC Xian Aircraft Industry Group Co Ltd CNE000000RF9 364 0.16 1,365,045
184 Huayu Automotive Systems Co Ltd CNE000000M15 438 0.16 1,395,280
185 Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd CNE0000012K6 704 0.16 1,368,259
186 Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd CNE1000033C7 74 0.16 1,378,232
187 China International Capital Corp Ltd CNE1000048J0 231 0.16 1,444,796
188 China Energy Engineering Corp Ltd CNE100004QL0 3,456 0.16 1,381,764
189 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co L CNE100004090 106 0.16 1,391,296
190 Satellite Chemical Co Ltd CNE100001B07 465 0.16 1,378,004
191 Great Wall Motor Co Ltd CNE1000018V8 328 0.16 1,373,323
192 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd CNE1000019R4 141 0.16 1,444,324
193 Walvax Biotechnology Co Ltd CNE100000WN2 434 0.16 1,437,967
194 Spring Airlines Co Ltd CNE100001V45 133 0.16 1,399,796
195 Tsingtao Brewery Co Ltd CNE0000009Y3 94 0.16 1,386,384
196 New China Life Insurance Co Ltd CNE1000019Y0 222 0.15 1,325,223
197 Trina Solar Co Ltd CNE100003ZR0 293 0.15 1,313,554
198 Yonyou Network Technology Co Ltd CNE0000017Y6 571 0.15 1,285,215
199 Hengli Petrochemical Co Ltd CNE0000018V0 563 0.15 1,303,683
200 Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd CNE0000013Y5 606 0.15 1,297,813
201 Zhejiang NHU Co Ltd CNE000001J84 418 0.15 1,352,459
202 Hainan Airport Infrastructure Co Ltd CNE000001C32 1,838 0.14 1,251,986
203 China National Chemical Engineering Co Ltd CNE100000KC0 966 0.14 1,215,884
204 National Silicon Industry Group Co Ltd CNE1000040F5 450 0.14 1,234,431
205 Bank of Chengdu Co Ltd CNE100002SN6 508 0.14 1,232,743
206 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd CNE100001DJ8 180 0.14 1,189,452
207 Guosen Securities Co Ltd CNE100001WS9 774 0.14 1,217,772
208 Yunnan Energy New Material Co Ltd CNE100002BR3 152 0.14 1,239,355
209 China Galaxy Securities Co Ltd CNE100002FG7 540 0.14 1,187,453
210 Lens Technology Co Ltd CNE100001YW7 551 0.14 1,194,304
211 Ningbo Tuopu Group Co Ltd CNE1000023J3 117 0.14 1,226,635
212 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd CNE100001ZF9 289 0.13 1,168,841
213 Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd CNE100002BZ6 63 0.13 1,160,882
214 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd CNE100001KV8 141 0.13 1,137,920
215 Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd CNE100001RG4 305 0.13 1,099,753
216 Zhejiang Chint Electrics Co Ltd CNE100000KD8 296 0.13 1,099,627
217 Metallurgical Corp of China Ltd CNE100000FX6 1,900 0.13 1,157,060
218 China Coal Energy Co Ltd CNE100000957 508 0.13 1,181,026
219 Hualan Biological Engineering Inc CNE000001JN8 305 0.13 1,095,801
220 China Merchants Energy Shipping Co Ltd CNE000001PQ8 899 0.13 1,129,889
221 AVIC Airborne Systems Co Ltd CNE0000018C0 520 0.13 1,105,935
222 China Jushi Co Ltd CNE000000YM1 641 0.13 1,169,880
223 YTO Express Group Co Ltd CNE0000012J8 477 0.13 1,108,956
224 Zangge Mining Co Ltd CNE000000L08 219 0.13 1,113,143
225 Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd CNE000001139 1,869 0.12 1,044,774
226 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co CNE0000011K8 106 0.12 1,056,373
227 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Lt CNE000001733 188 0.12 1,021,344
228 Jiangxi Copper Co Ltd CNE0000019P0 285 0.12 1,021,307
229 Ninestar Corp CNE1000007W9 262 0.12 1,032,969
230 Goldwind Science & Technology Co Ltd CNE1000008S5 766 0.12 1,056,310
231 Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd CNE100001SP3 1,079 0.12 1,070,514
232 Hangzhou First Applied Material Co Ltd CNE100001VX1 207 0.12 1,043,336
233 Thunder Software Technology Co Ltd CNE1000021D0 102 0.12 1,088,065
234 SG Micro Corp CNE100002NT4 86 0.12 1,075,460
235 Pharmaron Beijing Co Ltd CNE100003JW4 246 0.12 1,024,983
236 China Resources Microelectronics Ltd CNE100003S06 145 0.12 1,095,051
237 Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd CNE100004P24 176 0.11 928,787
238 Empyrean Technology Co Ltd CNE100005GY1 59 0.11 929,914
239 Zhongtai Securities Co Ltd CNE100004900 735 0.11 923,769
240 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd CNE1000048D3 164 0.11 965,333
241 Zheshang Securities Co Ltd CNE100002R65 512 0.11 954,345
242 Guangzhou Automobile Group Co Ltd CNE100001NQ2 590 0.11 952,302
243 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Lt CNE1000011H2 39 0.11 978,305
244 China CITIC Bank Corp Ltd CNE1000000R4 848 0.11 1,006,144
245 Gotion High-tech Co Ltd CNE000001NY7 281 0.11 988,769
246 New Hope Liuhe Co Ltd CNE000000VB0 594 0.11 955,460
247 Shengyi Technology Co Ltd CNE000000XL5 324 0.11 981,748
248 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd CNE000000C82 297 0.11 978,549
249 China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd CNE000000RY0 102 0.11 1,001,217
250 SDIC Capital Co Ltd CNE000000Q11 680 0.1 849,609
251 Dongfang Electric Corp Ltd CNE000000J28 309 0.1 891,112
252 ENN Natural Gas Co Ltd CNE000000DG7 258 0.1 885,392
253 Ingenic Semiconductor Co Ltd CNE100001377 78 0.1 883,593
254 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd CNE1000015S0 223 0.1 875,078
255 Glodon Co Ltd CNE100000PH8 356 0.1 859,937
256 Mango Excellent Media Co Ltd CNE100001Y83 207 0.1 893,522
257 Huaneng Lancang River Hydropower Inc CNE100002T71 497 0.1 859,230
258 Hoshine Silicon Industry Co Ltd CNE100002V10 98 0.1 885,040
259 Peoples Insurance Co Group of China Ltd/The CNE100003F27 884 0.1 849,231
260 Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd CNE100003FS0 39 0.1 855,439
261 Ming Yang Smart Energy Group Ltd CNE100003HQ0 485 0.1 883,371
262 Jinko Solar Co Ltd CNE100005R96 555 0.1 878,345
263 Sangfor Technologies Inc CNE1000033T1 70 0.09 787,526
264 Ginlong Technologies Co Ltd CNE100003JZ7 66 0.09 772,455
265 Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd CNE100002TX3 227 0.09 768,923
266 CNGR Advanced Material Co Ltd CNE1000049X9 90 0.09 761,482
267 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd CNE100002K47 117 0.09 813,858
268 Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd CNE000000LN6 305 0.09 821,427
269 CNPC Capital Co Ltd CNE000000MS3 700 0.09 787,785
270 Shanghai International Port Group Co Ltd CNE0000013N8 774 0.09 775,076
271 Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd CNE000001DN1 223 0.09 823,894
272 Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd CNE000001DQ4 465 0.08 695,457
273 Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd CNE000000SS0 1,298 0.08 727,987
274 Chongqing Brewery Co Ltd CNE000000TL3 63 0.08 739,093
275 Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd CNE000000MK0 125 0.08 665,897
276 Shanghai M&G Stationery Inc CNE100001V60 102 0.08 668,359
277 Ningbo Deye Technology Co Ltd CNE1000052S3 47 0.08 699,455
278 Yealink Network Technology Corp Ltd CNE100002PC5 141 0.08 737,038
279 Shennan Circuits Co Ltd CNE100003373 55 0.08 671,913
280 Avary Holding Shenzhen Co Ltd CNE100003GF5 192 0.08 713,271
281 Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd CNE0000008J6 278 0.08 738,934
282 Bloomage Biotechnology Corp Ltd CNE100003NL9 51 0.07 573,674
283 Oppein Home Group Inc CNE100002RB3 47 0.07 596,799
284 Eastroc Beverage Group Co Ltd CNE100005576 20 0.07 640,816
285 Goneo Group Co Ltd CNE100003RL0 31 0.07 578,630
286 StarPower Semiconductor Ltd CNE100003RN6 23 0.07 606,154
287 Xinjiang Tianshan Cement Co Ltd CNE000000XV4 481 0.07 600,973
288 China Satellite Communications Co Ltd CNE100003PX9 172 0.06 516,399
289 Hongta Securities Co Ltd CNE100003PY7 379 0.06 535,266
290 Cathay Biotech Inc CNE100004447 63 0.06 538,168
291 Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd CNE100004G74 47 0.06 548,081
292 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd CNE100004QKA 70 0.06 487,442
293 Flat Glass Group Co Ltd CNE100003HV0 141 0.06 531,377
294 Ecovacs Robotics Co Ltd CNE1000031N8 63 0.05 418,640
295 Huali Industrial Group Co Ltd CNE100004KP4 43 0.05 456,863
296 Qi An Xin Technology Group Inc CNE1000041K3 74 0.05 466,122
297 Seazen Holdings Co Ltd CNE100002BF8 250 0.05 472,930
298 FAW Jiefang Group Co Ltd CNE000000R85 258 0.05 400,193
299 China Oilfield Services Ltd CNE100000759 164 0.05 436,525
300 Greenland Holdings Corp Ltd CNE000000388 1,169 0.05 467,384
301 China Longyuan Power Group Corp Ltd CNE1000057F9 43 0.02 152,261
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.