Loading...
해외주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 중국 MSCI China(H) (310080)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

8,189

-0.17하락 (-%)

주당 시장가격

8,315

+55상승 (0.67%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,074

순 자산 규모

85

KBSTAR 중국 MSCI China(H) (310080)

KEY POINT

홍콩 H주, Red Chip, P-chip 및 본토 A주 까지! 전세계 상장된 중국기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 중국MSCI China(H) ETF는 시장의 흐름을 반영한 중국 신경제 관련 기업에 광범위하게 분산투자합니다.

KEY POINT

중국본토 뿐만 아니라 다양한 국가에 상장된 중국 대표기업을 환변동 걱정없이 손쉽게 투자

舊경제(금융, 소재 등) 투자비중이 높음 기존 HSCEI, CSEI300 지수와 차별화된 성과를 얻을 수 있습니다.
세계 선진 지수회사인 MSCI (Morgan Stanley Capital Index) 에서 발표하는 중국대표지수를 추종하여 글로벌투자자들의 투자종목과 유사한 포트폴리오를 가질 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(310080)
MSCI China NTR Index(USD) 2018.11.28 50,000 8,598,630,257
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 8,315
※ 전 영업일 종가 기준
8,189 1,074
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권 미래에셋증권,키움증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(310080)
MSCI China NTR Index(USD)
상장일 설정단위(CU)
2018.11.28 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,598,630,257 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,315
※ 전 영업일 종가 기준
8,189
거래량(주)
1,074
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권,키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권

지수소개

MSCI China Index 는 전 세계에 상장된 중국 신경제 관련 종목에 집중 투자하는 지수로, 홍콩에 상장된 H주, Red Chip(홍콩에 상장된 해외등록 중국 국영기업), P-chip( 홍콩에 상장된 중국민영기업), ADR(미국 예탁 증권) 및 본토 A주까지 편입한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Tencent Holdings Ltd 12.70
2 Alibaba Group Holding Ltd 7.79
3 원화예금 6.68
4 Meituan 4.12
5 MSCI China Index Futures Jun22 3.82
6 China Construction Bank Corp 3.32
7 JD.com Inc 2.13
8 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 1.89
9 NetEase Inc 1.82
10 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.62

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 기타 27.89
2 IT 19.99
3 금융 17.68
4 경기소비재 9.97
5 필수소비재 5.11
6 산업재 4.35
7 헬스케어 3.75
8 소재 3.35
9 에너지 2.83
10 유틸리티 2.60

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-11.30 -24.48 -33.05 -39.00 -22.41 -23.13 -18.11
기초지수 -11.91 -24.92 -33.37 -38.31 -17.15 -23.66 -11.52
초과성과 0.6 0.44 0.32 -0.69 -5.27 0.53 -6.59

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 8,315 0.665상승 8,357.15 1.252상승
2022.05.12 8,260 -1.841하락 8,253.78 -1.221하락
2022.05.11 8,415 2.185상승 8,355.82 -1.065하락
2022.05.10 8,235 -1.021하락 8,445.84 -4.112하락
2022.05.09 8,320 -2.690하락 8,808.04 -0.002하락
2022.05.06 8,550 -3.986하락 9,041.46 -0.001하락
2022.05.04 8,905 -0.168하락 9,073.22 0.407상승
2022.05.03 8,920 -0.612하락 9,036.43 5.469상승
2022.05.02 8,975 0.842상승 8,567.78 -0.001하락
2022.04.29 8,900 4.093상승 8,444.07 1.479상승
2022.04.28 8,550 0.588상승 8,320.95 0.613상승
2022.04.27 8,500 -0.234하락 8,270.19 -3.934하락
2022.04.26 8,520 1.428상승 8,608.95 0.045상승
2022.04.25 8,400 -2.834하락 8,605.07 -0.001하락
2022.04.22 8,645 -1.649하락 8,869.55 -1.416하락
2022.04.21 8,790 -2.441하락 8,996.95 -2.169하락
2022.04.20 9,010 0.111상승 9,196.45 -0.271하락
2022.04.19 9,000 -3.381하락 9,221.45 -0.112하락
2022.04.18 9,315 0.702상승 9,231.86 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 409,458,583 100 -
2 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 923.81 12.7 344
3 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 2,438.1 7.79 80
4 원화예금 KRD010010001 27,353,901 6.68 -
5 Meituan KYG596691041 657.14 4.12 157
6 MSCI China Index Futures Jun22 MURM2 0.52 3.82 463
7 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 15,428.57 3.32 5
8 JD.com Inc KYG8208B1014 277.29 2.13 192
9 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE1000003X6 1,023.81 1.89 46
10 NetEase Inc KYG6427A1022 333.33 1.82 137
11 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE1000003G1 9,047.62 1.62 4
12 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 12,761.9 1.52 2
13 Baidu Inc US0567521085 44.67 1.51 107
14 iShares MSCI China ETF US46429B6719 95.24 1.39 46
15 BYD Co Ltd CNE100000296 142.86 1.29 225
16 Wuxi Biologics Cayman Inc KYG970081173 571.43 1.17 51
17 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 14.29 1.16 1,762
18 China Merchants Bank Co Ltd CNE1000002M1 619.05 1.03 41
19 Xiaomi Corp KYG9830T1067 2,266.67 0.94 10
20 Li Ning Co Ltd KYG5496K1242 380.95 0.86 56
21 NIO Inc US62914V1061 210 0.86 13
22 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 523.81 0.8 38
23 Yum China Holdings Inc US98850P1093 67.62 0.79 37
24 Pinduoduo Inc US7223041028 70.48 0.76 34
25 New Oriental Education & Technology Group Inc US6475812060 243.1 0.75 9
26 China Resources Land Ltd KYG2108Y1052 476.19 0.61 32
27 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 3,904.76 0.6 3
28 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 171.43 0.59 85
29 Li Auto Inc US50202M1027 88.57 0.56 20
30 ZTO Express Cayman Inc US98980A1051 69.86 0.54 24
31 China Overseas Land & Investment Ltd HK0688002218 619.05 0.54 21
32 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 1,190.48 0.53 11
33 China Shenhua Energy Co Ltd CNE1000002R0 547.62 0.51 23
34 ENN Energy Holdings Ltd KYG3066L1014 128.57 0.51 100
35 Shenzhou International Group Holdings Ltd KYG8087W1015 133.33 0.5 94
36 Trip.com Group Ltd US89677Q1076 81.52 0.5 19
37 PetroChina Co Ltd CNE1000003W8 3,333.33 0.49 3
38 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000Q43 4,190.48 0.48 2
39 Nongfu Spring Co Ltd CNE100004272 285.71 0.46 40
40 Geely Automobile Holdings Ltd KYG3777B1032 952.38 0.45 11
41 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 114.29 0.44 95
42 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 1,428.57 0.44 7
43 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 23.81 0.44 403
44 XPeng Inc US98422D1054 62.38 0.4 20
45 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 361.9 0.38 26
46 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000502 952.38 0.37 9
47 Lenovo Group Ltd HK0992009065 1,142.86 0.36 7
48 Xinyi Solar Holdings Ltd KYG9829N1025 761.9 0.36 11
49 PICC Property & Casualty Co Ltd CNE100000593 1,142.86 0.34 7
50 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 200 0.34 36
51 China Resources Beer Holdings Co Ltd HK0291001490 190.48 0.33 43
52 China Longyuan Power Group Corp Ltd CNE100000HD4 523.81 0.31 14
53 BeiGene Ltd US07725L1026 7.48 0.31 131
54 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE1000029W3 1,285.71 0.3 5
55 CITIC Ltd HK0267001375 952.38 0.3 8
56 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE1000001W2 190.48 0.3 39
57 Bank of Communications Co Ltd CNE100000205 1,380.95 0.28 5
58 Wuliangye Yibin Co Ltd CNE000000VQ8 38.1 0.28 158
59 China Pacific Insurance Group Co Ltd CNE1000009Q7 419.05 0.28 16
60 CITIC Securities Co Ltd CNE1000016V2 428.57 0.27 15
61 Sino Biopharmaceutical Ltd KYG8167W1380 1,666.67 0.26 3
62 China National Building Material Co Ltd CNE1000002N9 666.67 0.25 9
63 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE1000002J7 526.19 0.25 11
64 China Tower Corp Ltd CNE100003688 6,666.67 0.24 0
65 Huazhu Group Ltd US44332N1063 28.86 0.24 26
66 Kingdee International Software Group Co Ltd KYG525681477 428.57 0.24 14
67 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 219.05 0.23 22
68 Yankuang Energy Group Co Ltd CNE1000004Q8 285.71 0.23 20
69 Tsingtao Brewery Co Ltd CNE1000004K1 95.24 0.23 60
70 WuXi AppTec Co Ltd CNE100003F19 57.14 0.22 97
71 BYD Co Ltd CNE100001526 19.05 0.22 254
72 China Resources Gas Group Ltd BMG2113B1081 190.48 0.22 28
73 KE Holdings Inc US4824971042 57.57 0.21 11
74 Want Want China Holdings Ltd KYG9431R1039 761.9 0.21 6
75 China Conch Venture Holdings Ltd KYG2116J1085 261.9 0.21 20
76 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 104.76 0.21 44
77 China CITIC Bank Corp Ltd CNE1000001Q4 1,428.57 0.21 3
78 Great Wall Motor Co Ltd CNE100000338 500 0.2 9
79 Kuaishou Technology KYG532631028 76.19 0.19 62
80 Zhongsheng Group Holdings Ltd KYG9894K1085 95.24 0.19 50
81 China Gas Holdings Ltd BMG2109G1033 485.71 0.18 9
82 Smoore International Holdings Ltd KYG8245V1023 285.71 0.18 16
83 Guangdong Investment Ltd HK0270001396 476.19 0.18 9
84 Industrial Bank Co Ltd CNE000001QZ7 200 0.18 19
85 Kunlun Energy Co Ltd BMG5320C1082 666.67 0.17 6
86 Vipshop Holdings Ltd US92763W1036 72.14 0.17 7
87 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 52.38 0.17 69
88 Bilibili Inc US0900401060 26.43 0.16 18
89 China Feihe Ltd KYG2121Q1055 571.43 0.16 6
90 Lufax Holding Ltd US54975P1021 96.9 0.16 5
91 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd CNE000000DH5 13.33 0.16 258
92 Tingyi Cayman Islands Holding Corp KYG8878S1030 285.71 0.16 13
93 China Resources Power Holdings Co Ltd HK0836012952 285.71 0.16 14
94 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 19.05 0.15 171
95 Sinopharm Group Co Ltd CNE100000FN7 209.52 0.15 18
96 Genscript Biotech Corp KYG3825B1059 190.48 0.15 19
97 China Merchants Port Holdings Co Ltd HK0144000764 285.71 0.15 13
98 CGN Power Co Ltd CNE100001T80 1,714.29 0.14 2
99 Hengan International Group Co Ltd KYG4402L1510 95.24 0.14 36
100 Kingsoft Corp Ltd KYG5264Y1089 152.38 0.14 23
101 Innovent Biologics Inc KYG4818G1010 190.48 0.14 18
102 Luzhou Laojiao Co Ltd CNE000000GF2 14.29 0.14 205
103 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 9.52 0.13 305
104 Ganfeng Lithium Co Ltd CNE1000031W9 38.1 0.13 88
105 China Power International Development Ltd HK2380027329 857.14 0.13 3
106 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 604.76 0.13 4
107 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd CNE100000171 400 0.13 7
108 Weichai Power Co Ltd CNE1000004L9 333.33 0.13 9
109 Kingboard Holdings Ltd KYG525621408 95.24 0.13 33
110 China Railway Group Ltd CNE1000007Z2 619.05 0.13 5
111 Tencent Music Entertainment Group US88034P1093 107.33 0.13 3
112 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd KYG2122G1064 95.24 0.13 35
113 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd CNE100001TR7 95.24 0.13 33
114 People's Insurance Co Group of China Ltd/The CNE100001MK7 1,333.33 0.13 2
115 Muyuan Foods Co Ltd CNE100001RQ3 52.38 0.12 50
116 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd CNE100001SL2 33.33 0.12 76
117 GDS Holdings Ltd US36165L1089 14.33 0.12 25
118 China Hongqiao Group Ltd KYG211501005 357.14 0.12 8
119 Ping An Bank Co Ltd CNE000000040 185.71 0.12 14
120 China International Capital Corp Ltd CNE100002359 228.57 0.12 13
121 Fosun International Ltd HK0656038673 404.76 0.12 7
122 Guangzhou Automobile Group Co Ltd CNE100000Q35 476.19 0.12 6
123 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd CNE100000HB8 14.29 0.11 160
124 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 47.62 0.11 49
125 China Minsheng Banking Corp Ltd CNE100000HF9 928.57 0.11 2
126 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 23.81 0.11 101
127 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd CNE000000JP5 61.9 0.11 38
128 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 28.57 0.11 82
129 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 404.76 0.11 5
130 China State Construction International Holdings Lt KYG216771363 285.71 0.11 9
131 Daqo New Energy Corp US23703Q2030 9.43 0.11 38
132 New China Life Insurance Co Ltd CNE100001922 142.86 0.11 18
133 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd CNE100001M79 71.43 0.1 33
134 Autohome Inc US05278C1071 12.29 0.1 25
135 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd KYG549581067 190.48 0.1 12
136 JOYY Inc US46591M1099 8.86 0.1 36
137 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000RJ0 719.05 0.1 3
138 Haidilao International Holding Ltd KYG4290A1013 190.48 0.1 13
139 Alibaba Health Information Technology Ltd BMG0171K1018 666.67 0.1 3
140 Zai Lab Ltd US98887Q1040 12.29 0.1 27
141 Huatai Securities Co Ltd CNE100001YQ9 247.62 0.1 10
142 JD Health International Inc KYG5074A1004 57.14 0.1 41
143 Bank of Ningbo Co Ltd CNE1000005P7 61.9 0.1 33
144 CITIC Securities Co Ltd CNE000001DB6 119.05 0.1 19
145 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd CNE0000011B7 280.95 0.1 7
146 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd CNE1000004X4 85.71 0.1 29
147 Dongfeng Motor Group Co Ltd CNE100000312 476.19 0.1 5
148 China Everbright Environment Group Ltd HK0257001336 571.43 0.1 4
149 China Medical System Holdings Ltd KYG211081248 238.1 0.1 10
150 East Money Information Co Ltd CNE100000MD4 100 0.1 22
151 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 52.38 0.09 35
152 China Oilfield Services Ltd CNE1000002P4 285.71 0.09 7
153 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd CNE0000014W7 61.9 0.09 30
154 Yunnan Energy New Material Co Ltd CNE100002BR3 9.52 0.09 211
155 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 195.24 0.09 9
156 China Meidong Auto Holdings Ltd KYG211921021 95.24 0.09 23
157 Chinasoft International Ltd KYG2110A1114 380.95 0.09 5
158 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 66.67 0.09 30
159 China Resources Cement Holdings Ltd KYG2113L1068 380.95 0.09 5
160 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd HK0000055878 257.14 0.09 8
161 Yadea Group Holdings Ltd KYG9830F1063 190.48 0.09 11
162 Hua Hong Semiconductor Ltd HK0000218211 95.24 0.09 24
163 Haitong Securities Co Ltd CNE1000019K9 438.1 0.09 5
164 China Galaxy Securities Co Ltd CNE100001NT6 571.43 0.09 4
165 BOC Aviation Ltd SG9999015267 33.33 0.08 58
166 Yihai International Holding Ltd KYG984191075 95.24 0.08 20
167 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd CNE1000051F2 276.19 0.08 5
168 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 395.24 0.08 4
169 China Literature Ltd KYG2121R1039 66.67 0.08 29
170 China Overseas Property Holdings Ltd KYG2118M1096 238.1 0.08 8
171 Dongyue Group Ltd KYG2816P1072 238.1 0.08 8
172 AAC Technologies Holdings Inc KYG2953R1149 119.05 0.08 16
173 Huaneng Power International Inc CNE1000006Z4 571.43 0.08 3
174 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 61.9 0.08 28
175 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE100000601 122.38 0.08 14
176 China Coal Energy Co Ltd CNE100000528 333.33 0.08 6
177 Tongcheng Travel Holdings Ltd KYG8918W1069 152.38 0.08 13
178 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd KYG4712E1035 57.14 0.08 34
179 Legend Biotech Corp US52490G1022 7.29 0.08 35
180 CRRC Corp Ltd CNE100000BG0 714.29 0.08 2
181 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000001T8 666.67 0.08 2
182 ZTE Corp CNE1000004Y2 123.81 0.08 15
183 NARI Technology Co Ltd CNE000001G38 52.38 0.08 33
184 Jiangxi Copper Co Ltd CNE1000003K3 190.48 0.08 11
185 China Molybdenum Co Ltd CNE100000114 571.43 0.08 3
186 Bank of Communications Co Ltd CNE1000000S2 376.19 0.08 4
187 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 42.86 0.08 40
188 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd CNE000001ND1 114.29 0.08 15
189 China Jinmao Holdings Group Ltd HK0817039453 952.38 0.08 2
190 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd CNE100002QY7 80.95 0.08 24
191 Will Semiconductor Co Ltd Shanghai CNE100002XM8 9.52 0.07 150
192 BYD Electronic International Co Ltd HK0285041858 119.05 0.07 13
193 Beijing Enterprises Holdings Ltd HK0392044647 71.43 0.07 25
194 MMG Ltd HK1208013172 571.43 0.07 3
195 Bosideng International Holdings Ltd KYG126521064 476.19 0.07 3
196 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd CNE100000V20 14.29 0.07 101
197 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd CNE000001F21 4.76 0.07 300
198 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE0000019V8 38.1 0.07 37
199 Nine Dragons Paper Holdings Ltd BMG653181005 285.71 0.07 6
200 Shenzhen International Holdings Ltd BMG8086V1467 190.48 0.07 8
201 Beijing Enterprises Water Group Ltd BMG0957L1090 761.9 0.07 2
202 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 61.9 0.07 25
203 TAL Education Group US8740801043 67.76 0.07 3
204 Kingboard Laminates Holdings Ltd KYG5257K1076 142.86 0.07 11
205 Haitian International Holdings Ltd KYG4232C1087 95.24 0.07 18
206 China Lesso Group Holdings Ltd KYG2157Q1029 190.48 0.07 9
207 Pharmaron Beijing Co Ltd CNE100003PG4 19.05 0.07 86
208 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd HK0000056256 476.19 0.07 3
209 Far East Horizon Ltd HK0000077468 285.71 0.07 6
210 Kanzhun Ltd US48553T1060 13.52 0.07 17
211 Minth Group Ltd KYG6145U1094 95.24 0.07 17
212 China Cinda Asset Management Co Ltd CNE100001QS1 1,428.57 0.07 1
213 Yuexiu Property Co Ltd HK0000745908 238.1 0.07 7
214 GF Securities Co Ltd CNE100001TQ9 180.95 0.07 9
215 Shaanxi Coal Industry Co Ltd CNE100001T64 95.24 0.07 16
216 China Everbright Bank Co Ltd CNE100001QW3 523.81 0.06 2
217 Microport Scientific Corp KYG608371046 100 0.06 13
218 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE100003PZ4 257.14 0.06 5
219 Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd CNE1000041Z1 9.52 0.06 125
220 China Everbright Bank Co Ltd CNE100000SL4 400 0.06 3
221 JA Solar Technology Co Ltd CNE100000SD1 14.29 0.06 83
222 Jiumaojiu International Holdings Ltd KYG5141L1059 95.24 0.06 16
223 Topsports International Holdings Ltd KYG8924B1041 238.1 0.06 5
224 Flat Glass Group Co Ltd CNE100002375 47.62 0.06 29
225 China Railway Group Ltd CNE100000866 195.24 0.06 6
226 China Pacific Insurance Group Co Ltd CNE1000008M8 66.67 0.06 20
227 Weibo Corp US9485961018 10.14 0.06 20
228 COSCO SHIPPING Ports Ltd BMG2442N1048 285.71 0.06 5
229 China Petroleum & Chemical Corp CNE0000018G1 304.76 0.06 4
230 Sany Heavy Industry Co Ltd CNE000001F70 80.95 0.06 15
231 Baoshan Iron & Steel Co Ltd CNE0000015R4 214.29 0.06 5
232 BOE Technology Group Co Ltd CNE0000016L5 361.9 0.06 3
233 China Minsheng Banking Corp Ltd CNE0000015Y0 342.86 0.06 3
234 Hengli Petrochemical Co Ltd CNE0000018V0 57.14 0.06 22
235 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd CNE1000012B3 123.81 0.06 12
236 Rongsheng Petrochemical Co Ltd CNE100000W60 95.24 0.06 14
237 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd CNE100000V46 23.81 0.06 56
238 Air China Ltd CNE1000001S0 285.71 0.06 4
239 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd CNE1000000B8 33.33 0.06 40
240 Jiangsu Expressway Co Ltd CNE1000003J5 190.48 0.06 7
241 TravelSky Technology Ltd CNE1000004J3 142.86 0.06 10
242 AviChina Industry & Technology Co Ltd CNE1000001Y8 380.95 0.06 3
243 Eve Energy Co Ltd CNE100000GS4 19.05 0.06 73
244 SAIC Motor Corp Ltd CNE000000TY6 76.19 0.06 15
245 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd CNE000000T18 33.33 0.05 33
246 NAURA Technology Group Co Ltd CNE100000ML7 4.76 0.05 245
247 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd CNE100000PP1 123.81 0.05 11
248 Uni-President China Holdings Ltd KYG9222R1065 190.48 0.05 6
249 Wingtech Technology Co Ltd CNE000000M72 14.29 0.05 68
250 Anhui Gujing Distillery Co Ltd CNE000000MD5 4.76 0.05 205
251 Shandong Gold Mining Co Ltd CNE1000036N7 107.14 0.05 12
252 Beijing Capital International Airport Co Ltd CNE100000221 285.71 0.05 4
253 China Communications Services Corp Ltd CNE1000002G3 380.95 0.05 3
254 Zhejiang Expressway Co Ltd CNE1000004S4 190.48 0.05 6
255 Bank of China Ltd CNE000001N05 338.1 0.05 3
256 China United Network Communications Ltd CNE000001CS2 300 0.05 3
257 CRRC Corp Ltd CNE100000CP9 233.33 0.05 4
258 Alibaba Pictures Group Ltd BMG0171W1055 1,904.76 0.05 0
259 360 DigiTech Inc US88557W1018 13.81 0.05 12
260 RLX Technology Inc US74969N1037 87.24 0.05 1
261 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 209.52 0.05 5
262 GoerTek Inc CNE100000BP1 33.33 0.05 35
263 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co CNE100002FC6 76.19 0.05 13
264 Bank of Nanjing Co Ltd CNE100000627 95.24 0.05 11
265 Wens Foodstuffs Group Co Ltd CNE100002508 61.9 0.05 18
266 Guotai Junan Securities Co Ltd CNE1000022F3 71.43 0.05 14
267 Bank of Jiangsu Co Ltd CNE100002G76 142.86 0.05 6
268 Ganfeng Lithium Co Ltd CNE100000SF6 9.52 0.05 109
269 Dali Foods Group Co Ltd KYG2743Y1061 333.33 0.05 3
270 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China CNE100003MM9 9.52 0.05 109
271 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd CNE1000040M1 19.05 0.05 72
272 Trina Solar Co Ltd CNE100003ZR0 19.14 0.05 55
273 Power Construction Corp of China Ltd CNE1000017G1 147.62 0.05 7
274 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 14.29 0.05 71
275 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd KYG711391022 71.43 0.05 16
276 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd KYG781631059 190.48 0.05 7
277 Weimob Inc KYG9T20A1060 333.33 0.05 3
278 Hello Group Inc US4234031049 25.29 0.04 4
279 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd KYG6142R1092 95.24 0.04 9
280 iQIYI Inc US46267X1081 44.71 0.04 2
281 HUTCHMED China Ltd US44842L1035 13.9 0.04 9
282 China Molybdenum Co Ltd CNE100001NR0 171.43 0.04 4
283 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd CNE100001VW3 9.52 0.04 86
284 Hangzhou First Applied Material Co Ltd CNE100001VX1 9.52 0.04 102
285 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co L CNE100004090 4.76 0.04 175
286 Maxscend Microelectronics Co Ltd CNE100003QK4 4.76 0.04 195
287 Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd CNE100003P74 9.52 0.04 83
288 Vinda International Holdings Ltd KYG9361V1086 47.62 0.04 18
289 3SBio Inc KYG8875G1029 190.48 0.04 5
290 Jinxin Fertility Group Ltd KYG5140J1013 190.48 0.04 4
291 Bank of Shanghai Co Ltd CNE100002FM5 138.1 0.04 6
292 China National Nuclear Power Co Ltd CNE1000022N7 138.1 0.04 7
293 Shenwan Hongyuan Group Co Ltd CNE100002FD4 214.29 0.04 3
294 Iflytek Co Ltd CNE100000B81 23.81 0.04 36
295 Bank of Beijing Co Ltd CNE100000734 204.76 0.04 4
296 Haitong Securities Co Ltd CNE000000CK1 90.48 0.04 8
297 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai CNE0000001D4 28.57 0.04 33
298 Changchun High & New Technology Industry Group Inc CNE0000007J8 4.76 0.04 159
299 GF Securities Co Ltd CNE0000008L2 57.14 0.04 15
300 Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNE0000008X7 14.29 0.04 55
301 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd CNE0000017H1 438.1 0.04 1
302 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co CNE100000X85 219.05 0.04 4
303 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd CNE000000XM3 28.57 0.04 30
304 Yankuang Energy Group Co Ltd CNE000000WV6 23.81 0.04 32
305 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd CNE000000X38 19.05 0.04 45
306 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd CNE000001M14 4.76 0.04 190
307 Daqin Railway Co Ltd CNE000001NG4 142.86 0.04 6
308 Focus Media Information Technology Co Ltd CNE000001KK2 138.1 0.04 5
309 China Suntien Green Energy Corp Ltd CNE100000TW9 285.71 0.04 3
310 China Southern Airlines Co Ltd CNE1000002T6 285.71 0.04 3
311 CSC Financial Co Ltd CNE1000031T5 42.86 0.04 21
312 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd CNE100003LF5 57.14 0.04 13
313 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 23.81 0.04 39
314 Bank of Hangzhou Co Ltd CNE100002GQ4 57.14 0.04 14
315 Foxconn Industrial Internet Co Ltd CNE1000031P3 80.95 0.04 9
316 Huatai Securities Co Ltd CNE100000LQ8 71.43 0.04 13
317 China Merchants Securities Co Ltd CNE100000HK9 71.43 0.04 12
318 Guangdong Haid Group Co Ltd CNE100000HP8 14.29 0.04 63
319 ZTE Corp CNE000000TK5 38.1 0.04 23
320 Sinotruk Hong Kong Ltd HK3808041546 119.05 0.04 8
321 New Hope Liuhe Co Ltd CNE000000VB0 42.86 0.03 14
322 Chongqing Brewery Co Ltd CNE000000TL3 4.76 0.03 121
323 Chongqing Changan Automobile Co Ltd CNE000000R36 60 0.03 11
324 TBEA Co Ltd CNE000000RB8 38.1 0.03 19
325 China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd CNE000000RY0 4.76 0.03 115
326 JiuGui Liquor Co Ltd CNE000000S92 4.76 0.03 141
327 Metallurgical Corp of China Ltd CNE100000FX6 171.43 0.03 3
328 Zhejiang Chint Electrics Co Ltd CNE100000KD8 19.05 0.03 35
329 Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd CNE1000033C7 4.76 0.03 127
330 Gigadevice Semiconductor Beijing Inc CNE1000030S9 4.76 0.03 128
331 Yealink Network Technology Corp Ltd CNE100002PC5 9.52 0.03 72
332 Shandong Gold Mining Co Ltd CNE000001FR7 33.33 0.03 17
333 Oppein Home Group Inc CNE100002RB3 4.76 0.03 114
334 360 Security Technology Inc CNE100002RZ2 66.67 0.03 8
335 Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd CNE100002TX3 4.76 0.03 130
336 SDIC Power Holdings Co Ltd CNE000000JM2 71.43 0.03 10
337 Huayu Automotive Systems Co Ltd CNE000000M15 28.57 0.03 20
338 Topchoice Medical Corp CNE000000MZ8 4.76 0.03 137
339 Flat Glass Group Co Ltd CNE100003HV0 14.29 0.03 44
340 Wuxi Shangji Automation Co Ltd CNE100003JF9 4.76 0.03 124
341 Pharmaron Beijing Co Ltd CNE100003JW4 4.76 0.03 115
342 CanSino Biologics Inc CNE100003F01 9.52 0.03 69
343 Huaxia Bank Co Ltd CNE000001FW7 123.81 0.03 5
344 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000000T0 123.81 0.03 4
345 Weichai Power Co Ltd CNE1000000D4 66.67 0.03 10
346 China Life Insurance Co Ltd CNE000001Q93 28.57 0.03 25
347 Zhejiang NHU Co Ltd CNE000001J84 23.81 0.03 26
348 TCL Technology Group Corp CNE000001GL8 133.33 0.03 4
349 Huadong Medicine Co Ltd CNE0000011S1 19.05 0.03 33
350 YTO Express Group Co Ltd CNE0000012J8 33.33 0.03 18
351 Shanghai International Port Group Co Ltd CNE0000013N8 90.48 0.03 6
352 China Jushi Co Ltd CNE000000YM1 38.1 0.03 15
353 Walvax Biotechnology Co Ltd CNE100000WN2 14.29 0.03 52
354 China CSSC Holdings Ltd CNE000000W05 42.86 0.03 16
355 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Lt CNE1000011H2 4.76 0.03 130
356 Yonyou Network Technology Co Ltd CNE0000017Y6 33.33 0.03 18
357 Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd CNE000001B66 4.76 0.03 138
358 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd CNE000001BM7 19.05 0.03 29
359 China Southern Airlines Co Ltd CNE000001FG0 104.76 0.03 5
360 Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd CNE000001DN1 14.29 0.03 44
361 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd CNE000000230 19.05 0.03 36
362 China Ruyi Holdings Ltd BBG000BD5WH4 380.95 0.03 1
363 GOME Retail Holdings Ltd BMG3978C1249 1,904.76 0.03 0
364 Noah Holdings Ltd US65487X1028 5.48 0.03 16
365 Ninestar Corp CNE1000007W9 14.29 0.03 44
366 Guosen Securities Co Ltd CNE100001WS9 61.9 0.03 9
367 Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd CNE100001Y42 19.05 0.03 28
368 Mango Excellent Media Co Ltd CNE100001Y83 19.05 0.03 34
369 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd KYG5427W1309 190.48 0.03 3
370 Montage Technology Co Ltd CNE100003MN7 9.52 0.03 65
371 China Education Group Holdings Ltd KYG2163M1033 142.86 0.03 5
372 China Bohai Bank Co Ltd CNE100003YB7 500 0.03 1
373 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd CNE1000048D3 14.29 0.03 44
374 China Energy Engineering Corp Ltd CNE100004QL0 309.52 0.03 2
375 Great Wall Motor Co Ltd CNE1000018V8 23.81 0.03 26
376 Sun Art Retail Group Ltd HK0000083920 309.52 0.03 2
377 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd CNE100001TH8 14.29 0.03 45
378 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd CNE100001DJ8 14.29 0.03 52
379 Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd CNE100001RG4 9.52 0.03 77
380 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd CNE1000019R4 14.29 0.03 47
381 Chindata Group Holdings Ltd US16955F1075 18.19 0.03 6
382 Dada Nexus Ltd US23344D1081 9.33 0.02 5
383 I-Mab US44975P1030 6.19 0.02 10
384 Kingsoft Cloud Holdings Ltd US49639K1016 17.38 0.02 3
385 New China Life Insurance Co Ltd CNE1000019Y0 19.05 0.02 28
386 Satellite Chemical Co Ltd CNE100001B07 14.29 0.02 34
387 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd CNE100001KV8 4.76 0.02 86
388 Shanghai M&G Stationery Inc CNE100001V60 9.52 0.02 49
389 LB Group Co Ltd CNE1000015M3 23.81 0.02 19
390 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd CNE1000015R2 73.33 0.02 4
391 Founder Securities Co Ltd CNE1000015Y8 80.95 0.02 6
392 China International Capital Corp Ltd CNE1000048J0 9.52 0.02 36
393 Zhongtai Securities Co Ltd CNE100004900 57.14 0.02 7
394 CNGR Advanced Material Co Ltd CNE1000049X9 4.76 0.02 88
395 National Silicon Industry Group Co Ltd CNE1000040F5 19.52 0.02 22
396 China Zheshang Bank Co Ltd CNE100003PS9 161.9 0.02 3
397 China Resources Microelectronics Ltd CNE100003S06 9.52 0.02 50
398 Wuhan Guide Infrared Co Ltd CNE100000RK8 23.81 0.02 16
399 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd CNE100003NZ9 85.71 0.02 3
400 Ningbo Tuopu Group Co Ltd CNE1000023J3 9.52 0.02 53
401 YongXing Special Materials Technology Co Ltd CNE100001XB3 4.76 0.02 105
402 Lens Technology Co Ltd CNE100001YW7 47.62 0.02 9
403 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd CNE100001ZF9 9.52 0.02 46
404 Orient Securities Co Ltd/China CNE100001ZV6 57.14 0.02 8
405 Thunder Software Technology Co Ltd CNE1000021D0 4.76 0.02 102
406 China Construction Bank Corp CNE100000742 90.48 0.02 5
407 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd CNE1000008S5 33.33 0.02 11
408 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd CNE100000C31 66.67 0.02 5
409 China Galaxy Securities Co Ltd CNE100002FG7 42.86 0.02 8
410 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd CNE100001W36 9.52 0.02 50
411 Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd CNE100002649 4.76 0.02 86
412 Skshu Paint Co Ltd CNE1000027D7 4.76 0.02 80
413 Jafron Biomedical Co Ltd CNE100002995 9.52 0.02 43
414 ENN Natural Gas Co Ltd CNE000000DG7 23.81 0.02 16
415 XCMG Construction Machinery Co Ltd CNE000000FH0 76.19 0.02 4
416 Huabao International Holdings Ltd BMG4639H1227 142.86 0.02 3
417 Shanghai Electric Group Co Ltd CNE100000D55 123.81 0.02 3
418 Zhejiang Dahua Technology Co Ltd CNE100000BJ4 28.57 0.02 15
419 Chengxin Lithium Group Co Ltd CNE100000BN6 9.52 0.02 45
420 Greenland Holdings Corp Ltd CNE000000388 80 0.02 4
421 Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd CNE000000594 38.1 0.02 9
422 Shanxi Meijin Energy Co Ltd CNE0000005J2 42.86 0.02 10
423 Tsingtao Brewery Co Ltd CNE0000009Y3 4.76 0.02 85
424 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd CNE000000BQ0 33.33 0.02 11
425 Shanghai Baosight Software Co Ltd CNE000000C66 9.52 0.02 50
426 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd CNE000000C82 19.05 0.02 19
427 Sichuan Road & Bridge Co Ltd CNE000001DQ4 47.62 0.02 10
428 Shenghe Resources Holding Co Ltd CNE000001DZ5 19.05 0.02 17
429 JCET Group Co Ltd CNE000001F05 19.05 0.02 23
430 Zhejiang Longsheng Group Co Ltd CNE000001FJ4 33.33 0.02 10
431 Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd CNE000001CW4 28.57 0.02 16
432 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Lt CNE000001733 14.29 0.02 30
433 Huaneng Power International Inc CNE000001998 71.43 0.02 7
434 Sunwoda Electronic Co Ltd CNE100001260 14.29 0.02 25
435 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co CNE000001527 66.67 0.02 5
436 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry CNE1000010F8 80.95 0.02 4
437 37 Interactive Entertainment Network Technology Gr CNE1000010N2 19.05 0.02 22
438 Yonghui Superstores Co Ltd CNE100000XX9 85.71 0.02 4
439 Hunan Valin Steel Co Ltd CNE000001006 66.67 0.02 5
440 Unisplendour Corp Ltd CNE0000010T1 28.57 0.02 18
441 Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd CNE000001139 114.29 0.02 3
442 Tongkun Group Co Ltd CNE1000012X7 23.81 0.02 15
443 Ingenic Semiconductor Co Ltd CNE100001377 4.76 0.02 78
444 Luxi Chemical Group Co Ltd CNE000000WN3 19.05 0.02 17
445 Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd CNE0000013Y5 38.1 0.02 11
446 Angel Yeast Co Ltd CNE0000014G0 9.52 0.02 42
447 Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd CNE0000012K6 38.1 0.02 13
448 Inspur Electronic Information Industry Co Ltd CNE0000012M2 14.29 0.02 25
449 Guanghui Energy Co Ltd CNE0000012G4 61.9 0.02 8
450 Shengyi Technology Co Ltd CNE000000XL5 23.81 0.02 16
451 Huafon Chemical Co Ltd CNE000001NK6 42.86 0.02 7
452 Air China Ltd CNE000001NN0 61.9 0.02 8
453 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co L CNE000001NT7 28.57 0.02 13
454 Gotion High-tech Co Ltd CNE000001NY7 14.29 0.02 30
455 AVIC Electromechanical Systems Co Ltd CNE000001JY5 38.1 0.02 10
456 Yunda Holding Co Ltd CNE100000015 28.57 0.02 15
457 Industrial Securities Co Ltd CNE100000V95 61.9 0.02 6
458 Hundsun Technologies Inc CNE000001GD5 13.33 0.02 37
459 Yunnan Aluminium Co Ltd CNE000000VG9 33.33 0.02 10
460 Avary Holding Shenzhen Co Ltd CNE100003GF5 14.29 0.02 28
461 Ming Yang Smart Energy Group Ltd CNE100003HQ0 19.05 0.02 23
462 Beijing United Information Technology Co Ltd CNE100003M28 4.76 0.02 104
463 Sichuan Swellfun Co Ltd CNE000000NH4 4.76 0.02 72
464 GD Power Development Co Ltd CNE000000PC0 171.43 0.02 3
465 SDIC Capital Co Ltd CNE000000Q11 61.9 0.02 6
466 Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd CNE000000MK0 9.52 0.02 52
467 Dongfang Electric Corp Ltd CNE000000J28 28.57 0.02 12
468 Ningbo Shanshan Co Ltd CNE000000JJ8 19.05 0.02 22
469 Hoshine Silicon Industry Co Ltd CNE100002V10 4.76 0.02 83
470 Bank of Chengdu Co Ltd CNE100002SN6 33.33 0.02 15
471 Zheshang Securities Co Ltd CNE100002R65 38.1 0.02 9
472 Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd CNE100002Q33 4.76 0.02 68
473 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd CNE100002K47 4.76 0.02 74
474 Ovctek China Inc CNE100002MR0 9.52 0.02 38
475 Ecovacs Robotics Co Ltd CNE1000031N8 4.76 0.02 98
476 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd CNE100002VW1 4.76 0.02 85
477 Joinn Laboratories China Co Ltd CNE100002W27 4.76 0.02 100
478 Sangfor Technologies Inc CNE1000033T1 4.76 0.02 89
479 Shennan Circuits Co Ltd CNE100003373 4.76 0.02 95
480 GEM Co Ltd CNE100000KT4 47.62 0.02 7
481 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd CNE100000L55 9.52 0.02 34
482 China National Chemical Engineering Co Ltd CNE100000KC0 57.14 0.02 8
483 Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd CNE100000JG3 4.76 0.02 81
484 Beijing Easpring Material Technology Co Ltd CNE100000NN1 4.76 0.02 70
485 Everbright Securities Co Ltd CNE100000FD8 38.1 0.02 11
486 Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd CNE100000H44 19.05 0.02 18
487 Beijing New Building Materials PLC CNE000000QS4 14.29 0.02 29
488 China Eastern Airlines Corp Ltd CNE000000TR0 85.71 0.02 4
489 Shanghai International Airport Co Ltd CNE000000V89 9.52 0.02 46
490 Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd CNE000000SS0 80.95 0.02 5
491 Akeso Inc KYG0146B1032 47.62 0.02 12
492 Sinolink Securities Co Ltd CNE000000SV4 28.57 0.01 8
493 Humanwell Healthcare Group Co Ltd CNE000000QW6 14.29 0.01 17
494 Guoyuan Securities Co Ltd CNE000000QZ9 42.86 0.01 5
495 FAW Jiefang Group Co Ltd CNE000000R85 28.57 0.01 7
496 Changjiang Securities Co Ltd CNE000000SH3 52.38 0.01 5
497 China Greatwall Technology Group Co Ltd CNE000000RL7 28.57 0.01 9
498 Zhejiang Yongtai Technology Co Ltd CNE100000J59 9.52 0.01 26
499 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd CNE100000FW8 9.52 0.01 25
500 Jiangsu Yoke Technology Co Ltd CNE100000PG0 4.76 0.01 45
501 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd CNE100000N79 14.29 0.01 17
502 Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd CNE100000Q68 9.52 0.01 29
503 Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd CNE100000RC5 9.52 0.01 18
504 Shenzhen Capchem Technology Co Ltd CNE100000K15 4.76 0.01 40
505 Nanjing Securities Co Ltd CNE1000031R9 33.33 0.01 7
506 BGI Genomics Co Ltd CNE100003449 4.76 0.01 67
507 Intco Medical Technology Co Ltd CNE100003456 7.14 0.01 28
508 Weihai Guangwei Composites Co Ltd CNE1000034T9 4.76 0.01 51
509 Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co CNE100002WP3 9.52 0.01 28
510 Yantai Eddie Precision Machinery Co Ltd CNE100002Z6A 9.52 0.01 18
511 Jason Furniture Hangzhou Co Ltd CNE100002GFA 4.76 0.01 59
512 Shandong Linglong Tyre Co Ltd CNE100002GM3 14.29 0.01 19
513 DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd CNE100002RG2 9.52 0.01 28
514 Juewei Food Co Ltd CNE100002RTA 4.76 0.01 47
515 Caitong Securities Co Ltd CNE100002V44 33.33 0.01 7
516 Hongfa Technology Co Ltd CNE000000JK6 4.76 0.01 49
517 Tianma Microelectronics Co Ltd CNE000000HT1 23.81 0.01 9
518 AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd CNE000000KC1 85.71 0.01 3
519 Wuchan Zhongda Group Co Ltd CNE000000KF4 47.62 0.01 5
520 Apeloa Pharmaceutical Co Ltd CNE000000Q45 9.52 0.01 24
521 Shenzhen SC New Energy Technology Corp CNE100003G91 4.76 0.01 65
522 People's Insurance Co Group of China Ltd/The CNE100003F27 66.67 0.01 4
523 Tianfeng Securities Co Ltd CNE100003F43 80.95 0.01 2
524 Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd CNE000001P52 23.81 0.01 12
525 Sinoma Science & Technology Co Ltd CNE000001P78 14.29 0.01 21
526 Suning.com Co Ltd CNE000001KF2 90.48 0.01 2
527 Zhejiang Supor Co Ltd CNE000001KS5 4.76 0.01 53
528 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd CNE000001LV7 38.1 0.01 4
529 Hualan Biological Engineering Inc CNE000001JN8 19.05 0.01 17
530 Kingfa Sci & Tech Co Ltd CNE000001JP3 23.81 0.01 8
531 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd CNE000001M22 19.05 0.01 16
532 Zhejiang Juhua Co Ltd CNE000000WQ6 23.81 0.01 11
533 By-health Co Ltd CNE100000Y84 14.29 0.01 20
534 Songcheng Performance Development Co Ltd CNE100000XG4 23.81 0.01 11
535 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd CNE100000WY9 9.52 0.01 29
536 C&S Paper Co Ltd CNE100000X36 14.29 0.01 10
537 Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd CNE1000011K6 9.52 0.01 31
538 Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd CNE000000WF9 14.29 0.01 21
539 Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd CNE000000WM5 52.38 0.01 5
540 AVICOPTER PLC CNE0000015V6 4.76 0.01 40
541 Southwest Securities Co Ltd CNE0000016P6 61.9 0.01 3
542 Jiangxi Copper Co Ltd CNE0000019P0 19.05 0.01 16
543 Shanghai Jahwa United Co Ltd CNE0000017K5 4.76 0.01 32
544 Xiamen Tungsten Co Ltd CNE000001D15 14.29 0.01 16
545 Fangda Carbon New Material Co Ltd CNE000001CC6 38.1 0.01 6
546 Shenzhen Energy Group Co Ltd CNE000000933 38.1 0.01 6
547 Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd CNE000000529 100 0.01 3
548 Hengyi Petrochemical Co Ltd CNE0000001J1 33.33 0.01 8
549 China Baoan Group Co Ltd CNE000000222 23.81 0.01 10
550 Addsino Co Ltd CNE000000DM5 14.29 0.01 9
551 Anhui Kouzi Distillery Co Ltd CNE1000022S6 4.76 0.01 49
552 Betta Pharmaceuticals Co Ltd CNE100002DD9 4.76 0.01 45
553 Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd CNE1000006H2 28.57 0.01 5
554 Zhefu Holding Group Co Ltd CNE100000CL8 52.38 0.01 4
555 Westone Information Industry Inc CNE100000CM6 9.52 0.01 33
556 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd CNE1000009X3 9.52 0.01 23
557 Tianshui Huatian Technology Co Ltd CNE100000825 28.57 0.01 8
558 Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd CNE100001XM0 4.76 0.01 59
559 Shenzhen Goodix Technology Co Ltd CNE100002G84 4.76 0.01 57
560 Autobio Diagnostics Co Ltd CNE100002GC4 4.76 0.01 46
561 Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd CNE1000023M7 4.76 0.01 45
562 Anhui Yingjia Distillery Co Ltd CNE1000022H9 4.76 0.01 57
563 China Railway Signal & Communication Corp Ltd CNE100003MP2 66.67 0.01 4
564 BOC International China Co Ltd CNE100003R64 19.05 0.01 12
565 Venus MedTech Hangzhou Inc CNE100003PJ8 23.81 0.01 11
566 Zhuzhou Kibing Group Co Ltd CNE100001666 23.81 0.01 10
567 Lingyi iTech Guangdong Co CNE1000015L5 66.67 0.01 4
568 Perfect World Co Ltd/China CNE1000018W6 19.05 0.01 14
569 Kuang-Chi Technologies Co Ltd CNE1000018P0 19.05 0.01 14
570 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd CNE100001TS5 4.76 0.01 40
571 Western Securities Co Ltd CNE100001D96 42.86 0.01 6
572 SooChow Securities Co Ltd CNE1000019P8 47.62 0.01 6
573 Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc CNE100001JZ1 4.76 0.01 24
574 DiDi Global Inc US23292E1082 27.24 0.01 1
575 미달러선물22년06월물 KR4175S60002 -25.24 -79.18 1,284
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.